+45 98 22 52 55

 

Følg os på de sociale medier 

 

 

Følg os på de sociale medier 

 

Risikomærkning af investeringsprodukter

Alle investeringsprodukter inddeles i grøn, gul og rød kategori. Farven afspejler risikoen for tab og investeringens kompleksitet.

Klim Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier.

I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over vores inddeling af investeringsprodukter.


De tre kategorier

Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.


Grøn kategori
I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter.

Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Den grønne kategori omfatter eksempelvis danske statsobligationer.


Gul kategori

Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis investeringsforeningsbeviser.


Rød kategori
For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.


-----------


Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på at:

 • Risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.
 • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.
 • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.
 • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.
 • Risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.


-----------


Investeringsprodukter i grøn kategori

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
 • Skatkammerbeviser.
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK med en bruttogæld på mindre end 110% af BNP.
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter.
 • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter.
 • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af SDO’er og SDRO'er.
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit.
 • Statsgaranterede erhvervsobligationer garanteret af et euroland med en bruttogæld på mindre end 110% af BNP.


-----------


Investeringsprodukter i gul kategori

 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
 • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked.
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.
 • Udenlandske realkreditobligationer.
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS).
 • Specialforeningsbeviser.
 • Strukturerede indlån, der hverken har en kompleks afkaststruktur eller vanskeligt gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse.
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.


-----------


Investeringsprodukter i rød kategori

 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt.
 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
 • Certifikater.
 • Exchange Traded Notes
 • Non-UCITS.
 • Strukturerede obligationer.
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer.
 • Renteswaps.
 • Aktieswaps og swaps på aktieindeks.
 • Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer).
 • Råvareswaps.
 • Contract For Difference (CFD’er).
 • Fremtidige renteaftaler (FRA’er).
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori.