+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Persondatapolitik

Indhentning og behandling af personoplysninger

Som en helt nødvendig del af det at drive Sparekassen opbevarer og håndterer vi en række persondata. Her er en gennemgang af, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata samt dine rettigheder, herunder ret til indsigt og indsigelse.
For at kunne være kunde i Klim Sparekasse er du ifølge lovgivningen forpligtet til at afgive en række oplysninger til Sparekassen. Det gælder i forhold til den finansielle regulering samt:

 • Betalingsloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Hvidvaskloven
 • Kreditaftaleloven
 • Skattekontrolloven

De typer af data, vi indhenter, er bl.a.:

 • Navn, cpr-nummer, adresse, e-mail, pasnummer, kopi af sundhedskort, telefonnummer
 • Depotoplysninger, PBS-aftaler, BBR-oplysninger, og terminsbetalinger
 • Lønoplysninger, RKI-registrering, øvrige indtægts- og formueforhold.

Når du er kunde i Klim Sparekasse, indhenter og behandler vi persondata om dig for at kunne:

 • Identificere og servicere dig som kunde. Det gælder både aktuel rådgivning og løbende tilpasning af og udvikling af vores produkter og services til gavn for dig og andre kunder
 • Skabe et bedre grundlag for, at vi kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføre vores produkter over for dig
 • Udføre administrative opgaver som at beregne rabat, risiko- og kvalitetsstyring, kreditvurdering, styring og udvikling af vores IT-systemer, hjemmeside og apps, dokumentation af aftaler, overvågning samt statistisk behandling
 • Gennemføre og korrigere betalinger, lave kontoudskrifter, betalingsoversigter mv.
 • Opfylde en række krav i lovgivningen om registrering og videregivelse af oplysninger i forbindelse med skatteindberetning samt lovpligtig overvågning jævnfør lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.
 • Lovreglerne vedr. investering i værdipapirer kræver, at vi optager og gemmer rådgivningssamtaler som forbrugerbeskyttelse og dokumentation for den udførte rådgivning.


Videregivelse af oplysninger

Klim Sparekasses ansatte har tavshedspligt. Oplysninger om dig videregives kun, når du har givet samtykke til det, eller når vi er forpligtet til det eller har mulighed for det jf. lovgivningen. Der kan bl.a. være tale om at videregive oplysninger til:

 • SKAT
 • Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
 • Nationalbanken
 • Andre pengeinstitutter for at sikre korrekt registrering i forbindelse med overførsler
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i tilfælde af, at du misligholder dine forpligtelser over for Sparekassen.
 • Finanstilsynet


Brug af vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, samler vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside – de såkaldte cookie-oplysninger.


Informationer om brug (analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af pengeinstituttet:

Informationer om enheden

Følgende informationer beskriver den enhed, som brugeren anvender, dvs. den telefon eller tablet hvorfra
appen installeres og køres fra:

 • Install ID: et vilkårligt ID (GUID) der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme, så længe brugeren beholder appen på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres appen vil et nyt ID tildeles enheden
 • Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til appen vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, fx dansk eller engelsk
 • AppVersion og appBuild: versionsnummer af appen
 • OsName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette
 • TimeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone
 • CarrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (fx Telia)
 • OemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (fx Apple iPhone 10.6)
 • ScreenSize: Enhedens skærmopløsning.


Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse, til analyseformål:

 • Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session)
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse)
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked.


Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af, hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:
Klim Sparekasse

1. App versionsnummer: når appen starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke om
versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app ift. at opdatere).

Klim Sparekasse

2. Login: I forbindelse med login sendes CPR og pinkode til backend systemer for at autorisere
brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login, og er således delt med SDC:

a. CPR-nummer (eller P-tal for Færøerne)

b. Pinkode (Pinkode oprettet ifm. adgang til selvbetjeningsaftale)

3. Bankdata: Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men appen henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette API til slutbrugeren herfra. Dvs. kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb

Microsoft Appcenter

1. Informationer om brug: Jfr. forrige kapitel vedr. typer af data, opbevares tracking/analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto hvorpå disse data deles til, er registreret i SDC’s navn.


Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, Klim Sparekasse opbevarer om dig, hvor oplysningerne stammer fra, hvad de bruges til, og hvem de eventuelt er videregivet til. Der er enkelte undtagelser, herunder internt materiale og hensynet til beskyttelsen af andre personers privatliv.

Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du få oplysningerne berigtiget eller slettet – med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har om dig, kan du kræve, at vi alene opbevarer oplysningerne, indtil rigtigheden kan fastslås


Sletning af oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi er forpligtet jf. lovgivningen. I praksis betyder det, at vi sletter dine data fem år efter kundeforholdets ophør.
Hvis du forespørger på muligheden for at blive kunde i Klim Sparekasse, men ikke bliver kunde, sletter vi efterfølgende dine data. Dette gælder dog ikke en eventuel accept af markedsføringssamtykke, modtagelse af nyhedsbreve mv.


Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte klageansvarlige Henrik Agesen på ha@klimsparekasse.dk.
Du kan også klage til Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed på persondata-området. På Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk, kan du læse mere om, hvordan du klager.


Ændringer

Vi justerer og ændrer løbende i de nævnte vilkår for indhentning, opbevaring og behandling af persondata. Du kan til enhver tid finde de opdaterede bestemmelse på klimsparekasse.dk